World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of administrative divisions of the Tibet Autonomous Region

Article Id: WHEBN0002984299
Reproduction Date:

Title: List of administrative divisions of the Tibet Autonomous Region  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Gonggar County, Nyingchi, Comai County, Gêrzê County, Lhünzê County
Collection: Lists of Administrative Divisions of China, Subdivisions of Tibet, Tibet-Related Lists
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

List of administrative divisions of the Tibet Autonomous Region

Tibet Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Lhasa
Prefectural level divisions
Prefectural cities 4
Prefectures 3
County level divisions
Counties 69
Districts 4
Township level divisions
Towns 140
Townships 535
Ethnic townships 8
Subdistricts 9

Tibet Autonomous Region, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of the following three levels of administrative division.

Contents

 • Administrative divisions 1
 • Administrative divisions history 2
  • Recent changes in administrative divisions 2.1
 • Population composition 3
  • Prefectures 3.1
  • Counties 3.2
 • See also 4
 • References 5

Administrative divisions

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Tibet Autonomous Region.

Prefecture level County Level
Name Tibetan Wylie transliteration Tibetan pinyin
official transcription
Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Lhasa City
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར།
lha sa grong khyer
Lhasa Chongkyir
拉萨市
Lāsà Shì
(Capital)
(5401)
Chengguan District ཁྲིན་ཀོན་ཆུས། khrin kon chus Chingoin Qü 城关区 Chéngguān Qū 540102
Lhünzhub County ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་། lhun grub rdzong Lhünzhub Zong 林周县 Línzhōu Xiàn 540121
Damxung County འདམ་གཞུང་རྫོང་། 'dam gzhung rdzong Damxung Zong 当雄县 Dāngxióng Xiàn 540122
Nyêmo County སྙེ་མོ་རྫོང་། snye mo rdzong Nyêmo Zong 尼木县 Nímù Xiàn 540123
Qüxü County ཆུ་ཤུར་རྫོང་། chu shur rdzong Qüxü Zong 曲水县 Qūshuǐ Xiàn 540124
Doilungdêqên County སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་། stod lung bde chen rdzong Dölungdêqên Zong 堆龙德庆县 Duīlóngdéqìng Xiàn 540125
Dagzê County སྟག་རྩེ་རྫོང་། stag rtse rdzong Dagzê Zong 达孜县 Dázī Xiàn 540126
Maizhokunggar County མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་། mal gro gung dkar rdzong Maizhokunggar Zong 墨竹工卡县 Mòzhúgōngkǎ Xiàn 540127
Xigazê City
གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།
ggzhis ka rtse grong khyer
Xigazê Chongkyir
日喀则市
Rìkāzé Shì
(5402)
Samzhubzê District བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས། bsam 'grub rtse chus Samzhubzê Qü 桑珠孜区 Sāngzhūzī Qū 540202
Namling County རྣམ་གླིང་རྫོང་། rnam gling rdzong Namling Zong 南木林县 Nánmùlín Xiàn 540221
Gyangzê County རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་། rgyal rtse rdzong Gyangzê Zong 江孜县 Jiāngzī Xiàn 540222
Tingri County དིང་རི་རྫོང་། ding ri rdzong Tingri Zong 定日县 Dìngrì Xiàn 540223
Sa'gya County ས་སྐྱ་རྫོང་། sa skya rdzong Sa'gya Zong 萨迦县 Sàjiā Xiàn 540224
Lhazê County ལྷ་རྩེ་རྫོང་། lha rtse rdzong Lhazê Zong 拉孜县 Lāzī Xiàn 540225
Ngamring County ངམ་རིང་རྫོང་། ngam ring rdzong Ngamring Zong 昂仁县 Ángrén Xiàn 540226
Xaitongmoin County བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་། bzhad mthong smon rdzong Xaitongmoin Zong 谢通门县 Xiètōngmén Xiàn 540227
Bainang County པ་སྣམ་རྫོང་། pa snam rdzong Bainang Zong 白朗县 Báilǎng Xiàn 540228
Rinbung County རིན་སྤུངས་རྫོང་། rin spungs rdzong Rinbung Zong 仁布县 Rénbù Xiàn 540229
Kangmar County ཁང་དམར་རྫོང་། khang dmar rdzong Kangmar Zong 康马县 Kāngmǎ Xiàn 540230
Dinggyê County གདིང་སྐྱེས་རྫོང་། gding skyes rdzong Dinggyê Zong 定结县 Dìngjié Xiàn 540231
Zhongba County འབྲོང་པ་རྫོང་། 'brong pa rdzong Zhongba Zong 仲巴县 Zhòngbā Xiàn 540232
Yadong County གྲོ་མོ་རྫོང་། gro mo rdzong Chomo (Yadong) Zong 亚东县 Yàdōng Xiàn 540233
Gyirong County སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་། skyid grong rdzong Gyirong Zong 吉隆县 Jílóng Xiàn 540234
Nyalam County གཉའ་ལམ་རྫོང་། gnya' lam rdzong Nyalam Zong 聂拉木县 Nièlāmù Xiàn 540235
Saga County ས་དགའ་རྫོང་། sa dga' rdzong Saga Zong 萨嘎县 Sàgā Xiàn 540236
Gamba County གམ་པ་རྫོང་། gam pa rdzong Gamba Zong 岗巴县 Gǎngbā Xiàn 540237
Qamdo City
ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར།
chab mdo grong khyer
Qamdo Chongkyir
昌都市
Chāngdū Shì
(5403)
Karub District མཁར་རོ་ཆུས། mkhar ro chus Karub Qü 卡若区 Kǎruò Qū 540302
Jomdo County འཇོ་མདའ་རྫོང་། 'jo mda' rdzong Jomda Zong 江达县 Jiāngdá Xiàn 540321
Gonjo County གོ་འཇོ་རྫོང་། go 'jo rdzong Gonjo Zong 贡觉县 Gòngjué Xiàn 540322
Riwoqê County རི་བོ་ཆེ་རྫོང་། ri bo che rdzong Riwoqê Zong 类乌齐县 Lèiwūqí Xiàn 540323
Dêngqên County སྟེང་ཆེན་རྫོང་། steng chen rdzong Dêngqên Zong 丁青县 Dīngqīng Xiàn 540324
Zhag'yab County བྲག་གཡབ་རྫོང་། brag g-yab rdzong Zhag’yab Zong 察雅县 Cháyǎ Xiàn 540325
Baxoi County དཔའ་ཤོད་རྫོང་། dpa' shod rdzong Baxoi Zong 八宿县 Bāsù Xiàn 540326
Zogang County མཛོ་སྒང་རྫོང་། mdzo sgang rdzong Zogang Zong 左贡县 Zuǒgòng Xiàn 540327
Markam County སྨར་ཁམས་རྫོང་། smar khams rdzong Markam Zong 芒康县 Mángkāng Xiàn 540328
Lhorong County ལྷོ་རོང་རྫོང་། lho rong rdzong Lhorong Zong 洛隆县 Luòlóng Xiàn 540329
Banbar County དཔལ་འབར་རྫོང་། dpal 'bar rdzong Banbar Zong 边坝县 Biānbà Xiàn 540330
Nyingchi City
ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར།
nying khri grong khyer
Nyingchi Chongkyir
林芝市
Línzhī Shì
(5404)
Bayi District བྲག་ཡིབ་ཆུས། brag yib chus Bayi Qü 巴宜区 Bāyí Qū 540402
Gongbo'gyamda County ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་། kong po rgya mda' rdzong Gongbo'gyamda Zong 工布江达县 Gōngbùjiāngdá Xiàn 540421
Mainling County སྨན་གླིང་རྫོང་། sman gling rdzong Mainling Zong 米林县 Mǐlín Xiàn 540422
Mêdog County མེ་ཏོག་རྫོང་། me tog rdzong Mêdog Zong 墨脱县 Mòtuō Xiàn 540423
Bomê County སྤོ་མེས་རྫོང་། spo mes rdzong Bomê Zong 波密县 Bōmì Xiàn 540424
Zayü County རྫ་ཡུལ་རྫོང་། rdza yul rdzong Zayü Zong 察隅县 Cháyú Xiàn 540425
Nang County སྣང་རྫོང་། snang rdzong Nang Zong 朗县 Lǎngxiàn 540426
Lhoka (Shannan) Prefecture
ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ།
lho kha sa khul
Lhoka (Shannan) Sakü
山南地区
Shānnán Dìqū
(5422)
Nêdong County སྣེ་གདོང་རྫོང་། sne gdong rdzong Nêdong Zong 乃东县 Nǎidōng Xiàn 542221
Zhanang County གྲ་ནང་རྫོང་། gra nang rdzong Zhanang Zong 扎囊县 Zhānáng Xiàn 542222
Gonggar County གོང་དཀར་རྫོང་། gong dkar rdzong Gonggar Zong 贡嘎县 Gònggā Xiàn 542223
Sangri County ཟངས་རི་རྫོང་། zangs ri rdzong Sangri Zong 桑日县 Sāngrì Xiàn 542224
Qonggyai County འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་། 'phyongs rgyas rdzong Qonggyai Zong 琼结县 Qióngjié Xiàn 542225
Qusum County ཆུ་གསུམ་རྫོང་། chu gsum rdzong Qusum Zong 曲松县 Qūsōng Xiàn 542226
Comai County མཚོ་སམད་རྫོང་། mtsho smad rdzong Comai Zong 措美县 Cuòměi Xiàn 542227
Lhozhag County ལྷོ་བྲག་རྫོང་། lho brag rdzong Lhozhag Zong 洛扎县 Luòzhā Xiàn 542228
Gyaca County རྒྱ་ཚ་རྫོང་། rgya tsha rdzong Gyaca Zong 加查县 Jiāchá Xiàn 542229
Lhünzê County ལྷུན་རྩེ་རྫོང་། lhun rtse rdzong Lhünzê Zong 隆子县 Lóngzǐ Xiàn 542231
Cona County མཚོ་སྣ་རྫོང་། mtsho sna rdzong Cona Zong 错那县 Cuònà Xiàn 542232
Nagarzê County སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་། sna dkar rtse rdzong Nagarzê Zong 浪卡子县 Làngkǎzǐ Xiàn 542233
Nagqu Prefecture
ནག་ཆུ་ས་ཁུལ།
nag chu sa khul
Nagqu Sakü
那曲地区
Nàqū Dìqū
(5424)
Nagqu County ནག་ཆུ་རྫོང་། nag chu rdzong Nagqu Zong 那曲县 Nàqū Xiàn 542421
Lhari County ལྷ་རི་རྫོང་། lha ri rdzong Lhari Zong 嘉黎县 Jiālí Xiàn 542422
Biru County འབྲི་རུ་རྫོང་། 'bri ru rdzong Biru Zong 比如县 Bǐrú Xiàn 542423
Nyainrong County གཉན་རོང་རྫོང་། gnyan rong rdzong Nyainrong Zong 聂荣县 Nièróng Xiàn 542424
Amdo County ཨ་མདོ་རྫོང་། a mdo rdzong Amdo Zong 安多县 Ānduō Xiàn 542425
Xainza County ཤན་རྩ་རྫོང་། shan rtsa rdzong Xainza Zong 申扎县 Shēnzhā Xiàn 542426
Sog County སོག་རྫོང་། sog rdzong Sog Zong 索县 Suǒxiàn 542427
Baingoin County དཔལ་མགོན་རྫོང་། dpal mgon rdzong Baingoin Zong 班戈县 Bāngē Xiàn 542428
Baqên County སྦྲ་ཆེན་རྫོང་། sbra chen rdzong Baqên Zong 巴青县 Bāqīng Xiàn 542429
Nyima County ཉི་མ་རྫོང་། nyi ma rdzong Nyima Zong 尼玛县 Nímǎ Xiàn 542430
Shuanghu County མཚོ་གཉིས་་རྫོང་། mtsho gnyis rdzong Conyi Zong 双湖县 Shuānghú Xiàn 542431
Ngari Prefecture
མངའ་རིས་ས་ཁུལ།
mnga' ris sa khul
Ngari Sakü
阿里地区
Ālǐ Dìqū
(5425)
Burang County སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་། spu hreng rdzong Buranga Zong 普兰县 Pǔlán Xiàn 542521
Zanda County རྩ་མདའ་རྫོང་། rtsa mda' rdzong Zandaa Zong 札达县 Zhádá Xiàn 542522
Gar County སྒར་རྫོང་། sgar rdzong Gar Zong 噶尔县 Gá'ěr Xiàn 542523
Rutog County རུ་ཐོག་རྫོང་། ru thog rdzong Rutog Zong 日土县 Rìtǔ Xiàn 542524
Gê'gyai County དགེ་རྒྱས་རྫོང་། dge rgyas rdzong Gê'gyaia Zong 革吉县 Géjí Xiàn 542525
Gêrzê County སྒེར་རྩེ་རྫོང་། sger rtse rdzong Gêrzêa Zong 改则县 Gǎizé Xiàn 542526
Coqên County མཚོ་ཆེན་རྫོང་། mtsho chen rdzong Coqêna Zong 措勤县 Cuòqín Xiàn 542527

Administrative divisions history

Year 2nd-level 3rd-level
Prefecture-level City
(省辖市→地级市)
Prefecture
(专区→地区)
County-level City
(专辖市→县级市)
Tibet Region
1949 none Domai, Loga, Gyangqu, 堆里噶本, Xigazê none
1950
1951
1952
1953
1954 Domai, Loga, Gyangqu, 堆里噶本, Xigazê, Qamdo, Tagong, Zang, Wü
1955 Xigazê, Domai, Loga, Gyangqu, 堆里噶本, Tagong, Zang, Wü
1956 Lhasa, Xigazê, Heihe, Tagong, Shannan, Gyangzê, Ngari
1957
1958
1959
1960 Nagqu, Qamdo, Nyingchi, Shannan, Gyangzê, Xigazê, Ngari Lhasa
1961
1962
1963
1964 Nagqu, Qamdo, Shannan, Xigazê, Ngari
1965
Qamdo Territory
1950 none Qamdo none
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
Tibet Autonomous Region
1965 Lhasa Nagqu, Qamdo, Shannan, Xigazê, Ngari none
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983 Nagqu, Qamdo, Shannan, Xigazê, Ngari, Gyangzê, Nyingchi
1984
1985
1986 Nagqu, Qamdo, Shannan, Xigazê, Ngari, Nyingchi Xigazê
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Lhasa, Xigazê, Qamdo, Nyingchi Nagqu, Shannan, Ngari none
2015

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note
1999-09-21 Lunggar County Zhongba County merged into
Yanjing County Markam County merged into
Pütog County Zogang County merged into
Toba County Qamdo County merged into
Sibda County Jomda County merged into
2012-11-15 Shuanghu Special District Shuanghu County upgraded
2014-06-26 Xigazê Prefecture Xigazê (prefecture-level city) upgraded
Xigazê (county-level city) Samzhubzê District upgraded
2014-10-20 Qamdo Prefecture Qamdo (prefecture-level city) upgraded
Qamdo County Karub District upgraded
2015-03-16 Nyingchi Prefecture Nyingchi (prefecture-level city) upgraded
Nyingchi County Bayi District upgraded

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Ngari 95,465
Nagqu 462,382
Qamdo 657,505
Xigazê 703,292
Lhasa 559,423 474,499
Lhoka 328,990
Nyingchi 195,109

Counties

Name Prefecture 2010
Chengguan Lhasa 279,074
Lhünzhub Lhasa 50,246
Damxung Lhasa 46,463
Nyêmo Lhasa 28,149
Qüxü Lhasa 31,860
Doilungdêqên Lhasa 52,249
Dagzê Lhasa 26,708
Maizhokunggar Lhasa 44,674
Qamdo → Karub Qamdo 87,387
Jomdo Qamdo 75,238
Gonjo Qamdo 38,741
Riwoqê Qamdo 40,813
Dêngqên Qamdo 63,209
Zhag'yab Qamdo 53,130
Baxoi Qamdo 41,163
Zogang Qamdo 40,819
Markam Qamdo 81,659
Lhorong Qamdo 44,241
Banbar Qamdo 32,462
Nêdong Lhoka 57,334
Zhanang Lhoka 38,268
Gonggar Lhoka 47,255
Sangri Lhoka 16,453
Qonggyai Lhoka 18,089
Qusum Lhoka 16,943
Comai Lhoka 14,320
Lhozhag Lhoka 18,511
Gyaca Lhoka 18,746
Lhünzê Lhoka 34,097
Cona Lhoka 14,901
Nagarzê Lhoka 35,235
Xigazê → Samzhubzê Xigazê 102,894
Namling Xigazê 79,909
Gyantse Xigazê 63,398
Tingri Xigazê 49,108
Sa'gya Xigazê 46,118
Lhatse Xigazê 49,575
Ngamring Xigazê 47,195
Xaitongmoin Xigazê 43,532
Bainang Xigazê 44,240
Rinbung Xigazê 31,288
Kangmar Xigazê 20,912
Dinggyê Xigazê 18,458
Zhongba Xigazê 19,493
Yadong Xigazê 12,189
Gyirong Xigazê 13,329
Nyalam Xigazê 15,147
Saga Xigazê 12,939
Gamba Xigazê 10,047
Nagqu Nagqu 91,859
Lhari Nagqu 27,955
Biru Nagqu 51,473
Nyainrong Nagqu 31,292
Amdo Nagqu 35,947
Xainza Nagqu 18,030
Sog(xian) Nagqu 39,036
Baingoin Nagqu 35,780
Baqên Nagqu 45,257
Nyima Nagqu 37,925
Shuanghu Nagqu 10,000
Gar Ngari 13,367
Burang Ngari 8,658
Zanda Ngari 6,567
Rutog Ngari 8,292
Gê'gyai Ngari 13,524
Gêrzê Ngari 20,870
Coqên Ngari 12,183
Nyingchi Nyingchi 40,496
Gongbo'gyamda Nyingchi 25,677
Mainling Nyingchi 18,509
Mêdog Nyingchi 10,623
Bomê Nyingchi 28,288
Zayü Nyingchi 25,784
Nang(xian) Nyingchi 14,954

See also

References

 1. ^ 最新县及县以上行政区划代码(截止2014年10月31日)

THDL Gazetteer of Tibet & the Himalayas

This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.